Privacy Policy

Hier vind u de Privacy Verklaring, Cookies verklaring en Disclaimer van Elena Translations, gevestigd aan Millenaarstraat 3, 2134 LR Hoofddorp. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Elena Translations.

Contactgegevens:

Contact

Functionaris gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming van Elena Translations is te bereiken via email: info@elenatranslations.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Elena Translations verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze vertaaldiensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit gebeurt als u ons als particulier of als bedrijf verzoekt om documenten te laten vertalen.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie (bijv. per e-mail of via een formulier op onze website) en telefonisch.

Met nadruk wijzen wij erop, dat geslacht, geboortedatum en geboorteplaats niet worden vastgelegd in onze administratie, maar dat de door u aangeleverde bronteksten en de vertaling wel in ons archief worden opgeslagen op grond van wettelijke voorschriften.
In zakelijke documenten zullen deze gegevens over het algemeen minder voorkomen, maar ook dan is de behandeling ervan hetzelfde.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Elena Translations verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u als deze voorkomen in de documenten ter vertaling:

 • gezondheid (vertaling van medische documenten)
 • strafrechtelijk verleden (vertaling van juridische documenten)
 • burgerservicenummer (BSN) (vertaling van bijv. paspoort)
 • biometrische gegevens/ras (foto’s op paspoorten, etc)
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar (vertaling van bijv. geboorteakte).

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@elenatranslations.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

U geeft toestemming aan Elena Translations om uw persoonsgegevens te verwerken voor de volgende doelen:

 • Om uw vertaalopdrachten te kunnen uitvoeren
 • Betaling van en aan u af te handelen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in verband met onze dienstverlening
 • Elena Translations verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Elena Translations neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Elena Translations) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Elena Translations bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren persoonsgegevens  zo lang u dit toestaat en zo lang de wettelijke bewaarplicht inzake boekhouding geldt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Elena Translations verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Elena Translations maakt gebruik van cookies op de website http://elenatranslations.nl. Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies. Ons cookiebeleid legt uit wat cookies zijn, hoe we cookies gebruiken, hoe derden waarmee we samenwerken, cookies op de website kunnen gebruiken, uw keuzes met betrekking tot cookies en verdere informatie over cookies. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes tekst die door uw webbrowser worden verzonden door een website die u bezoekt. Een cookie-bestand wordt opgeslagen in uw webbrowser en stelt de website of een derde in staat u te herkennen en uw volgende bezoek te vergemakkelijken en de Service nuttiger voor u te maken. Cookies kunnen “permanente” of “sessie” cookies zijn.

Hoe gebruiken wij cookies?

Wanneer u de Service gebruikt en gebruikt, kunnen we een aantal cookie-bestanden in uw webbrowser plaatsen. We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden: om bepaalde functies van de website mogelijk te maken, om analyses te verstrekken, om uw voorkeuren op te slaan, om de levering van advertenties mogelijk te maken, waaronder gedragsadvertenties. We gebruiken zowel sessie- als permanente cookies op de Service en we gebruiken verschillende soorten cookies om de website te runnen: https://elenatranslations.nl

Essentiële cookies

We kunnen essentiële cookies gebruiken om gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen.

Cookies van derden

Naast onze eigen cookies kunnen we ook verschillende cookies van derden gebruiken om gebruiksstatistieken van de Service te melden, advertenties op en via de Service te leveren, enzovoort.

Wat zijn uw keuzes met betrekking tot cookies

Als u cookies wilt verwijderen of uw webbrowser wilt instrueren om cookies te verwijderen of te weigeren, bezoekt u de helppagina’s van uw webbrowser. Houd er echter rekening mee dat als u cookies verwijdert of weigert ze te accepteren, u mogelijk niet alle functies die we aanbieden, kunt gebruiken, u mogelijk uw voorkeuren niet kunt opslaan en sommige van onze pagina’s mogelijk niet correct worden weergegeven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Elena Translations en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@elenatranslations.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Elena Translations neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@elenatranslations.nl.
Toezichthouder
Elena Translations wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

De informatie op de website van ElenaTranslations.nl (de “Service”) is voor algemeen gebruik alleen ter informatie. Elena Translations aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of omissies in de inhoud van de Service.

In geen geval is Elena Translations aansprakelijk voor speciale, directe, indirecte, gevolgschade, of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij in een actie van contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Service of de inhoud van de Service.

Elena Translations behoudt zich het recht voor om toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan te brengen in de inhoud op de Service op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. Elena Translations doet dat niet garanderen dat de website vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

De website van Elena Translations kan links bevatten naar externe websites die niet worden aangeboden of onderhouden door of op enige wijze gelieerd aan Elena Translations. Houd er rekening mee dat Elena Translations niet instaat voor de nauwkeurigheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van alle informatie op deze externe websites.

Affiliate disclaimer

In deze openbaarmaking van gelieerde ondernemingen worden de gelieerde relaties van Elena Translations met anderen beschreven
bedrijven en producten. Sommige links zijn ‘gelieerde links’, een link met een speciale trackingcode.