Политика обработки персональных данных

Hier vind u de Privacy Verklaring, Cookies verklaring en Disclaimer van Elena Translations, gevestigd aan Millenaarstraat 3, 2134 LR Hoofddorp. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Elena Translations.

Contactgegevens:

Contact

Functionaris gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming van Elena Translations is te bereiken via email: info@elenatranslations.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Elena Translations verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze vertaaldiensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit gebeurt als u ons als particulier of als bedrijf verzoekt om documenten te laten vertalen.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie (bijv. per e-mail of via een formulier op onze website) en telefonisch.
Met nadruk wijzen wij erop, dat geslacht, geboortedatum en geboorteplaats niet worden vastgelegd in onze administratie, maar dat de door u aangeleverde bronteksten en de vertaling wel in ons archief worden opgeslagen op grond van wettelijke voorschriften.
In zakelijke documenten zullen deze gegevens over het algemeen minder voorkomen, maar ook dan is de behandeling ervan hetzelfde.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Elena Translations verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u als deze voorkomen in de documenten ter vertaling:
– gezondheid (vertaling van medische documenten)
– strafrechtelijk verleden (vertaling van juridische documenten)
– burgerservicenummer (BSN) (vertaling van bijv. paspoort)
– biometrische gegevens/ras (foto’s op paspoorten, etc)
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar (vertaling van bijv. geboorteakte).

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@elenatranslations.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

U geeft toestemming aan Elena Translations om uw persoonsgegevens te verwerken voor de volgende doelen:
–  Om uw vertaalopdrachten te kunnen uitvoeren
–  Betaling van en aan u af te handelen
–  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in verband met onze dienstverlening
–  Elena Translations verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Elena Translations neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Elena Translations) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Elena Translations bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren persoonsgegevens  zo lang u dit toestaat en zo lang de wettelijke bewaarplicht inzake boekhouding geldt. Elena Translations bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren persoonsgegevens  zo lang u dit toestaat en zo lang de wettelijke bewaarplicht inzake boekhouding geldt.

Elena Translations использует файлы cookies на сайте http://elenatranslations.nl. Оставаясь на этом сайте, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Наша полититка в отношении использования файлов сookies объясняет, что такое cookies, как мы их используем, как сторонние компании, с которыми мы можем сотрудничать, могут использовать cookies на своём сайте. Такжее описываются ваши возможности относительно cookies и предоставляется дополнительная информация касательно файлов cookies.

Что такое файлы cookies?

Cookies – это небольшие текстовые фрагменты, которые веб-сайты сохраняют в браузере вашего компьютера, когда вы заходите на определённый сайт. Они позволяют веб-сайту или третьей стороне узнавать вас и помогают облегчить использование веб-сайта. Cookies могут быть постоянными и сессионными.

Как Elena Translations использует cookies?

Когда вы пользуетесь нашим сайтом, мы размещаем файлы cookies в вашем веб-браузере. Файлы cookies мы используем в следующих целях: для обеспечения работы определённых функций веб-сайта, предоставления аналитических данных, сохранения сведений о ваших предпочтениях, доставки рекламы, включая поведенческую рекламу. Мы используем как сессионные, так и постоянные cookies. Для управления веб-сайтом мы используем разные типы файлов cookies:

Необходимые файлы cookies

Мы можем использовать необходимые файлы cookies для того, чтобы узнавать пользователей и предотвращать доступ к учетным записям, полученный обманным путём.

Файлы cookies сторонних компаний

В дополнение к нашим собственным файлам cookies, мы также можем использовать различные файлы cookies сторонних компаний для создания отчётов о статистике пользования веб-сайтом, для доставки рекламы и т.д.

Каковы ваши возможности в отношении cookies?

Если вы желаете удалить файлы cookies или же настроить ваш веб-браузер, чтобы он не сохранял файлы cookies, пожалуйста, посетите справочный раздел вашего веб-браузера. Однако, пожалуйста, учтите следующее: если вы удалите файлы cookies или откажитесь сохранять эти файлы, возможно, что вы не сможете пользоваться всеми преимуществами нашего сайта; вы не сможете сохранять данные, касающиеся ваших предпочтений. Кроме того, некоторые страницы нашего сайта не будут отображаться должным образом.

Delen van persoonsgegevens met derden

Elena Translations verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Elena Translations en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@elenatranslations.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Elena Translations neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@elenatranslations.nl.
Toezichthouder
Elena Translations wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Оговорка об ограничении ответственности

The information contained on ElenaTranslations.nl website (the “Service”) is for general information purposes only. Elena Translations assumes no responsibility for errors or omissions in the contents on the Service.

In no event shall Elena Translations be liable for any special, direct, indirect, consequential, or incidental damages or any damages whatsoever, whether in an action of contract, negligence or other tort, arising out of or in connection with the use of the Service or the contents of the Service.

Elena Translations reserves the right to make additions, deletions, or modification to the contents on the Service at any time without prior notice. Elena Translations does not warrant that the website is free of viruses or other harmful components.

Elena Translations website may contain links to external websites that are not provided or maintained by or in any way affiliated with Elena Translations. Please note that Elena Translations does not guarantee the accuracy, relevance, timeliness, or completeness of any information on these external websites.

Affiliate disclaimer

This affiliate disclosure details the affiliate relationships of Elena Translations with other companies and products. Some of the links are “affiliate links”, a link with a special tracking code.